ไฉ่โป้วเค็ม (เส้น) ตราวังเดิม
PACKING: 50 X 8 OZ (227 G)