ไฉ่โป้วสับเค็ม ตราวังเดิม
PACKING: 50 X 8 OZ (227 G)